Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Hệ thống vòng lặp đã Khép Kín
Ezi-SERVOⅡ BT
• Động cơ + Bộ mã hóa + Truyền động
• Hệ thống vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Độ phân giải cao / Phản hồi nhanh
• Giảm nhiệt

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-BT-28S-D Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVOⅡ-BT-28M-D
Ezi-SERVOⅡ-BT-28L-D
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B

 

◆ Brake
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-BK Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-BK
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-BK Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-BK
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-BK

 

◆ Gearbox
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction gear ratio
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN3 Motor & Drive Integrated 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42S-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42M-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42L-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-42XL-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-56S-B-PN50
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction gear ratio
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN3 Motor & Drive Integrated 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-56M-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-56L-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-60S-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-60M-B-PN50
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN3 1:3
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN3
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN5 1:5
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN5
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN8 1:8
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN8
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN10 1:10
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN10
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN15 1:15
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN15
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN25 1:25
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN25
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN40 1:40
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN40
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-A-PN50 1:50
Ezi-SERVOⅡ-BT-60L-B-PN50