Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Hệ thống bước vòng lặp khép kín
Ezi-SERVO Plus-R MINI
• Kích thước nhỏ gọn thu nhỏ
• Bộ điều khiển nhúng
• Bảng vị trí
• Hệ thống vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Độ phân giải cao / Phản hồi nhanh

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-PR-MI-20M-F EzM-20M-F EzS-NDR-MI-20M-F
Ezi-SERVO-PR-MI-20L-F EzM-20L-F EzS-NDR-MI-20L-F
Ezi-SERVO-PR-MI-28S-D EzM-28S-D EzS-NDR-MI-28S-D
Ezi-SERVO-PR-MI-28SM-D EzM-28SM-D EzS-NDR-MI-28S-D
Ezi-SERVO-PR-MI-28M-D EzM-28M-D EzS-NDR-MI-28M-D
Ezi-SERVO-PR-MI-28MM-D EzM-28MM-D EzS-NDR-MI-28M-D
Ezi-SERVO-PR-MI-28L-D EzM-28L-D EzS-NDR-MI-28L-D
Ezi-SERVO-PR-MI-28LM-D EzM-28LM-D EzS-NDR-MI-28L-D
Ezi-SERVO-PR-MI-35M-D EzM-35M-D EzS-NDR-MI-35M-D
Ezi-SERVO-PR-MI-35MM-D EzM-35MM-D EzS-NDR-MI-35M-D
Ezi-SERVO-PR-MI-35L-D EzM-35L-D EzS-NDR-MI-35L-D
Ezi-SERVO-PR-MI-35LM-D EzM-35LM-D EzS-NDR-MI-35L-D
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A EzM-42S-A EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B EzM-42S-B EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-C EzM-42S-C EzS-NDR-MI-42S-C
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A EzM-42M-A EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B EzM-42M-B EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-C EzM-42M-C EzS-NDR-MI-42M-C
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A EzM-42L-A EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B EzM-42L-B EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-C EzM-42L-C EzS-NDR-MI-42L-C
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A EzM-42XL-A EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B EzM-42XL-B EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-C EzM-42XL-C EzS-NDR-MI-42XL-C
* When places an order for Stopper type 28mm, 35mm motor, please write “M” additionally after motor length of Unit Part Number. (Ex: Ezi-SERVO-MI-28LM-D, Ezi-SERVO-MI-35LM-D)

 

◆ Brake
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-BK EzM-42S-A-BK EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-BK EzM-42S-B-BK EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-BK EzM-42M-A-BK EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-BK EzM-42M-B-BK EzS-NDR-MI-42M-B
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-BK EzM-42L-A-BK EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-BK EzM-42L-B-BK EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-BK EzM-42XL-A-BK EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-BK EzM-42XL-B-BK EzS-NDR-MI-42XL-B

 

◆ Gearbox
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN3 EzM-42S-A-PN3 EzS-NDR-MI-42S-A 1:3
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN3 EzM-42S-B-PN3 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN5 EzM-42S-A-PN5 EzS-NDR-MI-42S-A 1:5
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN5 EzM-42S-B-PN5 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN8 EzM-42S-A-PN8 EzS-NDR-MI-42S-A 1:8
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN8 EzM-42S-B-PN8 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN10 EzM-42S-A-PN10 EzS-NDR-MI-42S-A 1:10
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN10 EzM-42S-B-PN10 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN15 EzM-42S-A-PN15 EzS-NDR-MI-42S-A 1:15
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN15 EzM-42S-B-PN15 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN25 EzM-42S-A-PN25 EzS-NDR-MI-42S-A 1:25
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN25 EzM-42S-B-PN25 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN40 EzM-42S-A-PN40 EzS-NDR-MI-42S-A 1:40
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN40 EzM-42S-B-PN40 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN50 EzM-42S-A-PN50 EzS-NDR-MI-42S-A 1:50
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN50 EzM-42S-B-PN50 EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN3 EzM-42M-A-PN3 EzS-NDR-MI-42M-A 1:3
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN3 EzM-42M-B-PN3 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN5 EzM-42M-A-PN5 EzS-NDR-MI-42M-A 1:5
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN5 EzM-42M-B-PN5 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN8 EzM-42M-A-PN8 EzS-NDR-MI-42M-A 1:8
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN8 EzM-42M-B-PN8 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN10 EzM-42M-A-PN10 EzS-NDR-MI-42M-A 1:10
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN10 EzM-42M-B-PN10 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN15 EzM-42M-A-PN15 EzS-NDR-MI-42M-A 1:15
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN15 EzM-42M-B-PN15 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN25 EzM-42M-A-PN25 EzS-NDR-MI-42M-A 1:25
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN25 EzM-42M-B-PN25 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN40 EzM-42M-A-PN40 EzS-NDR-MI-42M-A 1:40
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN40 EzM-42M-B-PN40 EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN50 EzM-42M-A-PN50 EzS-NDR-MI-42M-A 1:50
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN50 EzM-42M-B-PN50 EzS-NDR-MI-42M-B
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN3 EzM-42L-A-PN3 EzS-NDR-MI-42L-A 1:3
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN3 EzM-42L-B-PN3 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN5 EzM-42L-A-PN5 EzS-NDR-MI-42L-A 1:5
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN5 EzM-42L-B-PN5 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN8 EzM-42L-A-PN8 EzS-NDR-MI-42L-A 1:8
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN8 EzM-42L-B-PN8 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN10 EzM-42L-A-PN10 EzS-NDR-MI-42L-A 1:10
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN10 EzM-42L-B-PN10 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN15 EzM-42L-A-PN15 EzS-NDR-MI-42L-A 1:15
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN15 EzM-42L-B-PN15 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN25 EzM-42L-A-PN25 EzS-NDR-MI-42L-A 1:25
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN25 EzM-42L-B-PN25 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN40 EzM-42L-A-PN40 EzS-NDR-MI-42L-A 1:40
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN40 EzM-42L-B-PN40 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN50 EzM-42L-A-PN50 EzS-NDR-MI-42L-A 1:50
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN50 EzM-42L-B-PN50 EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN3 EzM-42XL-A-PN3 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:3
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN3 EzM-42XL-B-PN3 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN5 EzM-42XL-A-PN5 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:5
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN5 EzM-42XL-B-PN5 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN8 EzM-42XL-A-PN8 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:8
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN8 EzM-42XL-B-PN8 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN10 EzM-42XL-A-PN10 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:10
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN10 EzM-42XL-B-PN10 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN15 EzM-42XL-A-PN15 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:15
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN15 EzM-42XL-B-PN15 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN25 EzM-42XL-A-PN25 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:25
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN25 EzM-42XL-B-PN25 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN40 EzM-42XL-A-PN40 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:40
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN40 EzM-42XL-B-PN40 EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN50 EzM-42XL-A-PN50 EzS-NDR-MI-42XL-A 1:50
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN50 EzM-42XL-B-PN50 EzS-NDR-MI-42XL-B