Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Ezi-SERVOⅡ EtherCAT
• Hỗ trợ cấu hình ổ đĩa CiA 402
• Hệ thống vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Giảm nhiệt / Cải thiện mô-men xoắn
• Độ phân giải cao / Phản hồi nhanh

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-EC-20M-F EzM2-20M-F EzS2-EC-20M-F
Ezi-SERVOⅡ-EC-20L-F EzM2-20L-F EzS2-EC-20L-F
Ezi-SERVOⅡ-EC-28S-D EzM2-28S-D EzS2-EC-28S-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-28SM-D EzM2-28SM-D EzS2-EC-28S-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-28M-D EzM2-28M-D EzS2-EC-28M-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-28MM-D EzM2-28MM-D EzS2-EC-28M-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-28L-D EzM2-28L-D EzS2-EC-28L-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-28LM-D EzM2-28LM-D EzS2-EC-28L-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-35M-D EzM2-35M-D EzS2-EC-35M-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-35MM-D EzM2-35MM-D EzS2-EC-35M-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-35L-D EzM2-35L-D EzS2-EC-35L-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-35LM-D EzM2-35LM-D EzS2-EC-35L-D
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A EzM2-42S-A EzS2-EC-42S-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B EzM2-42S-B EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-C EzM2-42S-C EzS2-EC-42S-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A EzM2-42M-A EzS2-EC-42M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B EzM2-42M-B EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-C EzM2-42M-C EzS2-EC-42M-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A EzM2-42L-A EzS2-EC-42L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B EzM2-42L-B EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-C EzM2-42L-C EzS2-EC-42L-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A EzM2-42XL-A EzS2-EC-42XL-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B EzM2-42XL-B EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-C EzM2-42XL-C EzS2-EC-42XL-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A EzM2-56S-A EzS2-EC-56S-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B EzM2-56S-B EzS2-EC-56S-B
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-C EzM2-56S-C EzS2-EC-56S-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A EzM2-56M-A EzS2-EC-56M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B EzM2-56M-B EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-C EzM2-56M-C EzS2-EC-56M-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A EzM2-56L-A EzS2-EC-56L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B EzM2-56L-B EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-C EzM2-56L-C EzS2-EC-56L-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A EzM2-60S-A EzS2-EC-60S-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B EzM2-60S-B EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-C EzM2-60S-C EzS2-EC-60S-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A EzM2-60M-A EzS2-EC-60M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B EzM2-60M-B EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-C EzM2-60M-C EzS2-EC-60M-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A EzM2-60L-A EzS2-EC-60L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B EzM2-60L-B EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-C EzM2-60L-C EzS2-EC-60L-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A EzM2-86M-A EzS2-EC-86M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B EzM2-86M-B EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-C EzM2-86M-C EzS2-EC-86M-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A EzM2-86L-A EzS2-EC-86L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B EzM2-86L-B EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-C EzM2-86L-C EzS2-EC-86L-C
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A EzM2-86XL-A EzS2-EC-86XL-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B EzM2-86XL-B EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-C EzM2-86XL-C EzS2-EC-86XL-C
* When places an order for Stopper type 28mm, 35mm motor, please write “M” additionally after motor length of Unit Part Number. (Ex: Ezi-SERVOⅡ-EC-28LM-D, Ezi-SERVOⅡ-EC-35LM-D)

 

◆ Brake
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-BK EzM2-42S-A-BK EzS2-EC-42S-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-BK EzM2-42S-B-BK EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-BK EzM2-42M-A-BK EzS2-EC-42M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-BK EzM2-42M-B-BK EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-BK EzM2-42L-A-BK EzS2-EC-42L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-BK EzM2-42L-B-BK EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-BK EzM2-42XL-A-BK EzS2-EC-42XL-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-BK EzM2-42XL-B-BK EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-BK EzM2-56S-A-BK EzS2-EC-56S-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-BK EzM2-56S-B-BK EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-BK EzM2-56M-A-BK EzS2-EC-56M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-BK EzM2-56M-B-BK EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-BK EzM2-56L-A-BK EzS2-EC-56L-A
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-BK EzM2-56L-B-BK EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-BK EzM2-60S-A-BK EzS2-EC-60S-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-BK EzM2-60S-B-BK EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-BK EzM2-60M-A-BK EzS2-EC-60M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-BK EzM2-60M-B-BK EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-BK EzM2-60L-A-BK EzS2-EC-60L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-BK EzM2-60L-B-BK EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-BK EzM2-86M-A-BK EzS2-EC-86M-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-BK EzM2-86M-B-BK EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-BK EzM2-86L-A-BK EzS2-EC-86L-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-BK EzM2-86L-B-BK EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-BK EzM2-86XL-A-BK EzS2-EC-86XL-A
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-BK EzM2-86XL-B-BK EzS2-EC-86XL-B

 

◆ Gearbox
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN3 EzM2-42S-A-PN3 EzS2-EC-42S-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN3 EzM2-42S-B-PN3 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN5 EzM2-42S-A-PN5 EzS2-EC-42S-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN5 EzM2-42S-B-PN5 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN8 EzM2-42S-A-PN8 EzS2-EC-42S-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN8 EzM2-42S-B-PN8 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN10 EzM2-42S-A-PN10 EzS2-EC-42S-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN10 EzM2-42S-B-PN10 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN15 EzM2-42S-A-PN15 EzS2-EC-42S-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN15 EzM2-42S-B-PN15 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN25 EzM2-42S-A-PN25 EzS2-EC-42S-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN25 EzM2-42S-B-PN25 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN40 EzM2-42S-A-PN40 EzS2-EC-42S-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN40 EzM2-42S-B-PN40 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-A-PN50 EzM2-42S-A-PN50 EzS2-EC-42S-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-42S-B-PN50 EzM2-42S-B-PN50 EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN3 EzM2-42M-A-PN3 EzS2-EC-42M-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN3 EzM2-42M-B-PN3 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN5 EzM2-42M-A-PN5 EzS2-EC-42M-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN5 EzM2-42M-B-PN5 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN8 EzM2-42M-A-PN8 EzS2-EC-42M-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN8 EzM2-42M-B-PN8 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN10 EzM2-42M-A-PN10 EzS2-EC-42M-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN10 EzM2-42M-B-PN10 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN15 EzM2-42M-A-PN15 EzS2-EC-42M-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN15 EzM2-42M-B-PN15 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN25 EzM2-42M-A-PN25 EzS2-EC-42M-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN25 EzM2-42M-B-PN25 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN40 EzM2-42M-A-PN40 EzS2-EC-42M-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN40 EzM2-42M-B-PN40 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-A-PN50 EzM2-42M-A-PN50 EzS2-EC-42M-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-42M-B-PN50 EzM2-42M-B-PN50 EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN3 EzM2-42L-A-PN3 EzS2-EC-42L-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN3 EzM2-42L-B-PN3 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN5 EzM2-42L-A-PN5 EzS2-EC-42L-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN5 EzM2-42L-B-PN5 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN8 EzM2-42L-A-PN8 EzS2-EC-42L-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN8 EzM2-42L-B-PN8 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN10 EzM2-42L-A-PN10 EzS2-EC-42L-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN10 EzM2-42L-B-PN10 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN15 EzM2-42L-A-PN15 EzS2-EC-42L-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN15 EzM2-42L-B-PN15 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN25 EzM2-42L-A-PN25 EzS2-EC-42L-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN25 EzM2-42L-B-PN25 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN40 EzM2-42L-A-PN40 EzS2-EC-42L-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN40 EzM2-42L-B-PN40 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-A-PN50 EzM2-42L-A-PN50 EzS2-EC-42L-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-42L-B-PN50 EzM2-42L-B-PN50 EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN3 EzM2-42XL-A-PN3 EzS2-EC-42XL-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN3 EzM2-42XL-B-PN3 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN5 EzM2-42XL-A-PN5 EzS2-EC-42XL-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN5 EzM2-42XL-B-PN5 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN8 EzM2-42XL-A-PN8 EzS2-EC-42XL-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN8 EzM2-42XL-B-PN8 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN10 EzM2-42XL-A-PN10 EzS2-EC-42XL-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN10 EzM2-42XL-B-PN10 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN15 EzM2-42XL-A-PN15 EzS2-EC-42XL-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN15 EzM2-42XL-B-PN15 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN25 EzM2-42XL-A-PN25 EzS2-EC-42XL-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN25 EzM2-42XL-B-PN25 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN40 EzM2-42XL-A-PN40 EzS2-EC-42XL-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN40 EzM2-42XL-B-PN40 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-A-PN50 EzM2-42XL-A-PN50 EzS2-EC-42XL-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-42XL-B-PN50 EzM2-42XL-B-PN50 EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN3 EzM2-56S-A-PN3 EzS2-EC-56S-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN3 EzM2-56S-B-PN3 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN5 EzM2-56S-A-PN5 EzS2-EC-56S-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN5 EzM2-56S-B-PN5 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN8 EzM2-56S-A-PN8 EzS2-EC-56S-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN8 EzM2-56S-B-PN8 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN10 EzM2-56S-A-PN10 EzS2-EC-56S-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN10 EzM2-56S-B-PN10 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN15 EzM2-56S-A-PN15 EzS2-EC-56S-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN15 EzM2-56S-B-PN15 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN25 EzM2-56S-A-PN25 EzS2-EC-56S-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN25 EzM2-56S-B-PN25 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN40 EzM2-56S-A-PN40 EzS2-EC-56S-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN40 EzM2-56S-B-PN40 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-A-PN50 EzM2-56S-A-PN40 EzS2-EC-56S-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-56S-B-PN50 EzM2-56S-B-PN50 EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN3 EzM2-56M-A-PN3 EzS2-EC-56M-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN3 EzM2-56M-B-PN3 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN5 EzM2-56M-A-PN5 EzS2-EC-56M-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN5 EzM2-56M-B-PN5 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN8 EzM2-56M-A-PN8 EzS2-EC-56M-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN8 EzM2-56M-B-PN8 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN10 EzM2-56M-A-PN10 EzS2-EC-56M-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN10 EzM2-56M-B-PN10 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN15 EzM2-56M-A-PN15 EzS2-EC-56M-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN15 EzM2-56M-B-PN15 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN25 EzM2-56M-A-PN25 EzS2-EC-56M-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN25 EzM2-56M-B-PN25 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN40 EzM2-56M-A-PN40 EzS2-EC-56M-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN40 EzM2-56M-B-PN40 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-A-PN50 EzM2-56M-A-PN50 EzS2-EC-56M-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-56M-B-PN50 EzM2-56M-B-PN50 EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN3 EzM2-56L-A-PN3 EzS2-EC-56L-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN3 EzM2-56L-B-PN3 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN5 EzM2-56L-A-PN5 EzS2-EC-56L-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN5 EzM2-56L-B-PN5 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN8 EzM2-56L-A-PN8 EzS2-EC-56L-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN8 EzM2-56L-B-PN8 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN10 EzM2-56L-A-PN10 EzS2-EC-56L-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN10 EzM2-56L-B-PN10 EzS2-EC-56L-B
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN15 EzM2-56L-A-PN15 EzS2-EC-56L-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN15 EzM2-56L-B-PN15 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN25 EzM2-56L-A-PN25 EzS2-EC-56L-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN25 EzM2-56L-B-PN25 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN40 EzM2-56L-A-PN40 EzS2-EC-56L-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN40 EzM2-56L-B-PN40 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-A-PN50 EzM2-56L-A-PN50 EzS2-EC-56L-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-56L-B-PN50 EzM2-56L-B-PN50 EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN3 EzM2-60S-A-PN3 EzS2-EC-60S-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN3 EzM2-60S-B-PN3 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN5 EzM2-60S-A-PN5 EzS2-EC-60S-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN5 EzM2-60S-B-PN5 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN8 EzM2-60S-A-PN8 EzS2-EC-60S-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN8 EzM2-60S-B-PN8 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN10 EzM2-60S-A-PN10 EzS2-EC-60S-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN10 EzM2-60S-B-PN10 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN15 EzM2-60S-A-PN15 EzS2-EC-60S-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN15 EzM2-60S-B-PN15 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN25 EzM2-60S-A-PN25 EzS2-EC-60S-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN25 EzM2-60S-B-PN25 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN40 EzM2-60S-A-PN40 EzS2-EC-60S-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN40 EzM2-60S-B-PN40 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-A-PN50 EzM2-60S-A-PN50 EzS2-EC-60S-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-60S-B-PN50 EzM2-60S-B-PN50 EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN3 EzM2-60M-A-PN3 EzS2-EC-60M-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN3 EzM2-60M-B-PN3 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN5 EzM2-60M-A-PN5 EzS2-EC-60M-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN5 EzM2-60M-B-PN5 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN8 EzM2-60M-A-PN8 EzS2-EC-60M-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN8 EzM2-60M-B-PN8 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN10 EzM2-60M-A-PN10 EzS2-EC-60M-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN10 EzM2-60M-B-PN10 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN15 EzM2-60M-A-PN15 EzS2-EC-60M-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN15 EzM2-60M-B-PN15 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN25 EzM2-60M-A-PN25 EzS2-EC-60M-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN25 EzM2-60M-B-PN25 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN40 EzM2-60M-A-PN40 EzS2-EC-60M-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN40 EzM2-60M-B-PN40 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-A-PN50 EzM2-60M-A-PN50 EzS2-EC-60M-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-60M-B-PN50 EzM2-60M-B-PN50 EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN3 EzM2-60L-A-PN3 EzS2-EC-60L-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN3 EzM2-60L-B-PN3 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN5 EzM2-60L-A-PN5 EzS2-EC-60L-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN5 EzM2-60L-B-PN5 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN8 EzM2-60L-A-PN8 EzS2-EC-60L-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN8 EzM2-60L-B-PN8 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN10 EzM2-60L-A-PN10 EzS2-EC-60L-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN10 EzM2-60L-B-PN10 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN15 EzM2-60L-A-PN15 EzS2-EC-60L-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN15 EzM2-60L-B-PN15 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN25 EzM2-60L-A-PN25 EzS2-EC-60L-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN25 EzM2-60L-B-PN25 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN40 EzM2-60L-A-PN40 EzS2-EC-60L-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN40 EzM2-60L-B-PN40 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-A-PN50 EzM2-60L-A-PN50 EzS2-EC-60L-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-60L-B-PN50 EzM2-60L-B-PN50 EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN3 EzM2-86M-A-PN3 EzS2-EC-86M-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN3 EzM2-86M-B-PN3 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN5 EzM2-86M-A-PN5 EzS2-EC-86M-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN5 EzM2-86M-B-PN5 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN8 EzM2-86M-A-PN8 EzS2-EC-86M-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN8 EzM2-86M-B-PN8 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN10 EzM2-86M-A-PN10 EzS2-EC-86M-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN10 EzM2-86M-B-PN10 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN15 EzM2-86M-A-PN15 EzS2-EC-86M-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN15 EzM2-86M-B-PN15 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN25 EzM2-86M-A-PN25 EzS2-EC-86M-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN25 EzM2-86M-B-PN25 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN40 EzM2-86M-A-PN40 EzS2-EC-86M-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN40 EzM2-86M-B-PN40 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-A-PN50 EzM2-86M-A-PN50 EzS2-EC-86M-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-86M-B-PN50 EzM2-86M-B-PN50 EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN3 EzM2-86L-A-PN3 EzS2-EC-86L-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN3 EzM2-86L-B-PN3 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN5 EzM2-86L-A-PN5 EzS2-EC-86L-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN5 EzM2-86L-B-PN5 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN8 EzM2-86L-A-PN8 EzS2-EC-86L-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN8 EzM2-86L-B-PN8 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN10 EzM2-86L-A-PN10 EzS2-EC-86L-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN10 EzM2-86L-B-PN10 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN15 EzM2-86L-A-PN15 EzS2-EC-86L-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN15 EzM2-86L-B-PN15 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN25 EzM2-86L-A-PN25 EzS2-EC-86L-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN25 EzM2-86L-B-PN25 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN40 EzM2-86L-A-PN40 EzS2-EC-86L-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN40 EzM2-86L-B-PN40 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-A-PN50 EzM2-86L-A-PN50 EzS2-EC-86L-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-86L-B-PN50 EzM2-86L-B-PN50 EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN3 EzM2-86XL-A-PN3 EzS2-EC-86XL-A 1:3
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN3 EzM2-86XL-B-PN3 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN5 EzM2-86XL-A-PN5 EzS2-EC-86XL-A 1:5
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN5 EzM2-86XL-B-PN5 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN8 EzM2-86XL-A-PN8 EzS2-EC-86XL-A 1:8
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN8 EzM2-86XL-B-PN8 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN10 EzM2-86XL-A-PN10 EzS2-EC-86XL-A 1:10
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN10 EzM2-86XL-B-PN10 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN15 EzM2-86XL-A-PN15 EzS2-EC-86XL-A 1:15
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN15 EzM2-86XL-B-PN15 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN25 EzM2-86XL-A-PN25 EzS2-EC-86XL-A 1:25
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN25 EzM2-86XL-B-PN25 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN40 EzM2-86XL-A-PN40 EzS2-EC-86XL-A 1:40
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN40 EzM2-86XL-B-PN40 EzS2-EC-86XL-B
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-A-PN50 EzM2-86XL-A-PN50 EzS2-EC-86XL-A 1:50
Ezi-SERVOⅡ-EC-86XL-B-PN50 EzM2-86XL-B-PN50 EzS2-EC-86XL-B